مدیریت پرونده در Jobcenter Schwalm-Eder

مدیریت پرونده در Jobcenter Schwalm-Eder

پروژه "مدیریت پرونده" که توسط صندوق اجتماعی اروپا (ESF) تأمین مالی می شود در حال تمدید است: مشتریان مرکز کار شوالم-در که به دلیل مشکلات سلامتی، روانی، خانوادگی یا مالی به طور موقت قادر به کار نیستند، دوباره به این داوطلبان امکان می‌دهد تا فراتر از سطح عادی کمک در هر چهار مکان Jobcenter در سال ۲۰۲۱ موقعیت شغلی بهتری داشته باشند. .

با شرکت در این پروژه، Jobcenter Schwalm-Eder به مشتریانی که به دلایل مختلفی قادر به کار نیستند - آیا به دلیل اعتیاد، محدودیت های فیزیکی یا مشکلات درمسایل خانواده گی- شانس تنظیم مجدد زندگی شان، پیدا کردن راه بازگشت به یک زندگی کاری منظم را پیدا کنند و فقط با کمک های مالی اداره ی اجتماعی امورات نگذرانند . مدیر پرونده به بازگرداندن نظم در زندگی کمک می کند. این ارگان به وضعیت فردی مربوطه پاسخ می دهد و بیش از همه در مسایل حمایت پزشکی گام برمی‌دارد. به عنوان مثال توسط پزشک یا مراکز مشاوره روانی اجتماعی مشتریان راهمراهی می کند.

مرکز کاریابی، توان این حمایت فشرده و گام های کوچک را در فرایند منظم ومعمولئ قرار دادن افراد در زمینه ی کاریابی ندارد . بنابراین از سال ۲۰۱۶ مدیریت پرونده، این حمایت هارا به عنوان نوع اضافی واستثنایی حمایت و مشتریان در دستور برنامه قرارگذاشته است.. .