این سازمان ما می باشد

Jobcenter Schwalm-Ederیک نهاد مشترک از ناحیه شوالم-در و آژانس اشتغال کورباخ است. مزایای تحت کد اجتماعی II (SGB II) تحت حمایت مشترک ارائه شده است.

چه (Aufgaben)» وظایفی را انجام می دهیم؟ چگونه سازماندهی organisiert (سازماندهی شده ایم)» از چه زمانی است wann» که Jobcenter Schwalm-Eder وجود دارد؟

ما در صفحات زیر به این مورد و موارد بیشتر دیگر پاسخ میدهیم.