سازماندهی :

  1. مدیریت مسئول کار، سرپرستی پیاده سازی موفقیت آمیز و از نظر قانونی بی عیب و نقص اجرای وظایف عملیاتی با توجه به قانون SGB II در چارچوب طرح اقتصادی کار، اهداف سیاسی کسب و کار و برنامه بازار کاررا به عهده دارد.

مدیر عامل: هانس گرهارد گاتزویلر (از سال 2010)معاون مدیر عامل: یواخیم شومان (از سال 2010)

  1. جلسه اسپانسرهای هیئت مدیره دستورالعمل های استراتژیک را تعیین می کند، چارچوب عمل اقتدار را تعیین می کند و مدیریت را
    کنترل می کند. کارکنان آن، دوآژانس اشتغال کورباخ و اداره حومه ی منطقه را نمایندگی می کنند . رئیس اداره ی منطقه ای مجتمع حامیان مالی، ویندفرید بکر( Winfried Becker) است.) هیئت مشورتی با
  2. توجه به § 18d SGB II هیئت مشورتی برای هر موسسه مشترک با توجه
    به § 44b SGB II تشکیل شده است. هیئت مشورت به نهاد، در مورد انتخاب و طراحی ابزارهای تشکیلاتی و اقدامات ادغام توصیه می کند. مجمع حامیان مالی، اعضای هیئت مشورتی را به پیشنهاد دست اندرکاران بازار کار محلی، به ویژه ارائه دهندگان رفاه آزاد، نمایندگان کارفرمایان و کارکنان و همچنین اصناف و سازمان های حرفه ای منصوب می کند.

اعضای هیئت مشورتی:

Julia Römer DGB Region Nordhessen
Petra Schwermann Liga der Wohlfahrtsverbände
Malwine Dubik Kreishandwerkerschaft
Eugen Knoth Industrie- und Handelskammer
Herbert Vaupel Bürgermeister
Bernd Heßler Bürgermeister a. D.
Tatjana Grau-Becker Wirtschaftsförderung
Uwe Kemper Agentur für Arbeit Korbach