تاریخچه ی پیشرفت ما

جشن موفقیت های کوچک و بزرگ

بسیاری از مشتریان ما یک کار جدید یا چشم انداز جدید با حمایت ما پیدا کرده اند.

ما این موفقیت ها را نتیجه یک همکاری مورد اعتماد ، همبستگی وکار مشترک بر پایه ی عادلانه می بینیم که هر بار انگیزه ای جدید برای ارائه بهترین حمایت ها و مشاوره های ممکن و فردی به ما می دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد موفقیت های کوچک و بزرگ ما، که نماینده بسیاری از ادغام های موفقیت آمیز دیگر است عبارتند از:

ما ازهمه کسانی که درتماسشان،  تمایل وتجارب  خود از این مرکز را به  گزارش  Jobcenter Schwalm-Eder می‌رسانند، تشکرمی کنیم.