آمادگی جسمی وروحی برای بازگشت دوباره به کار !

"Auszeit für Gesundheit" یک پروژه همکاری منطقه ای در چارچوب برنامه فدرال "راه های نوآورانه شرکت در زندگی کاری - rehapro"وزارت فدرال کار و امور اجتماعی(BMAS) است. این پروژه به طور مشترک توسط مراکز شغلی در مناطق ماربورگ-بیدنکوپف، شوالم-ادر و والدک-فرانکنبرگ انجام می شود.

در مورد چيه؟

مشارکت مشتریانی را که محدودیت های سلامتی دائمی دارند قادر می سازد تا برای مدت معینی برسلامتی خود تمرکز کنند و دوباره برای بازار کار آمادگی داشته باشند . به این هدف، مرکز کار شوالم-ادر درهر یک از چهار محل خود یک «مرکز بهداشت، پیشگیری و مشارکت» راه اندازی کرده و تیمی از به اصطلاح «راهنماهای بهداشتی» و همچنین متخصصان پزشکی و روانی تشکیل داده است.

خدمات ارتقاء سلامت فعلی ما

شخص تماس شما

مدیر پروژه در Jobcenter Schwalm-Eder آقای Schnücker (تلفن 17-056819367) است.