نوجوانان / جوانان

خواه فقدان »محل آموزش، »جهت گیری شغلی یا تمایل به کسب تجربه عملی اولیه در »پروژه های ما باشد: نیازهای مشتریان جوان ما به سختی می تواند متفاوت تر باشد.

بنابراین همکاران تیم های زیر 25 سال گزینه های مختلف را به شما نشان می دهند و به صورت انفرادی مشاوره، تقویت و وساطت می کنند.

آژانس »اشتغال جوانان همچنین در دوران گذار بین مدرسه و کار حمایت می کند.

تماس با آژانس کار برای افراد زیر ۲۵ سال

مکان هومبرگ
Frau Schomberg (Tel. 05681 9367-76)
Herr Woll (Tel. 05681 9367-83)

مکان شوالمشتات
Herr Gerber (Tel. 06691 8068-171)
Frau Lehsau (Tel. 06691 8068-124)

مکان ملسونگن

Herr Pawelke (Tel. 05661 9291-25)

مکان فریتزلار

Frau Genuit (Tel. 05622 9899-63)

نام و شماره تلفن سایر افراد تماس در »صفحه موقعیت مکانی مربوطه ذخیره می شود.