آژانس اشتغال جوانان

برای جوانانی که نیازهای حمایتی ویژه ای در راه وارد شدن به بازار کار دارند، حمایت از جانب نهادهای مختلف وجود دارد. هدف آژانس استخدام جوانان از مناطق شوالم-ادر و والدک-فرانکنبرگ، دراساسنامه ای که در دسامبر 2018 به تصویب رسیده ، این است که با ارائه این  این کمک ها در سراسر مناطق و ارائه مشاوره مطلوب حرفه ای وروانی اجتماعی،  به جوانان از طریق یک رویکرد هماهنگ از تمام ارائه دهندگان خدمات مربوطه و شرکای ادغام اجتماعی، دفتر آموزش و پرورش دولتی، آژانس اشتغال کورباخ و مراکز شغلی شوالم-ادر و والدک فرانکنبرگ، شمول اجتماعی را امکان پذیر نماید.

جوانان را نباید فقط در چارچوب قیمومیت قانونی شان مورد توجه قرار داد . با ایجاد آژانس اشتغال جوانان، شرکای هماهنگ کننده خود را متعهد به رویارویی با این چالش کرده اند. در این امرمی بایست با همه ی مراتبی که ، در گذشته  یا در آینده ای نزدیک به با یک جوان در ارتباط  بوده وهستند، همکاری همه جانبه ای ارائه داد.

آژانس اشتغال جوانان، مفهومی انتزاعی برای اشکال مختلف همکاری بین آژانس اشتغال ارائه دهندگان خدمات اجتماعی، مرکز کار، دفتر رفاه جوانان و دفتر آموزش دولتی است. هدف، پیوند وادغام خدمات فردی به منظورآسان کردن انتقال جوانان از مسیرآموزش مدرسه ای، به دوران کار آموزی است . در سال های اخیر تقریباً ۳۰۰ سازمان اشتغال جوانان در سراسر آلمان با کانون های مختلف از نظر محتوا در شهرها و مناطق بنیانگزاری شدند . در برخی موارد همکاری هایی «زیر یک سقف» وجود دارد، در مناطق بزرگتر همکاری شرکت کنندگان معمولاً با توافق نامه های اساسنامه ای تنظیم می شود.  هدف از این پیشنهادات این است تا جوانانی که نیازبیشتری به حمایت دارند، از خدمات ارائه شده ی اجتماعی سازمان ها ی گوناگونی پشتیبانی گردند.