شانس های شغلی برابر به چه معناست؟

Jobcenter Schwalm-Eder سعی بر این دارد تا برابری بین زنان و مردان و »سازگاری خانواده و حرفه را ترویج دهد. این هدف در اساس قانونی ما (§ 18e SGB II) به عنوان یک اصل سازگار درج شده است. در مرکز کار، بنابراین یک «نماینده فرصت های برابر در بازار کار (مخفف: BCA) برای مشتریان ما منصوب شده است.

عمومآ اطلاعات وتوصیه های ارائه شده در تقویم اطلاعات ما »Veranstaltungskalender برای همه ی مشتریان باز است ،اما به ویژه برای کسانی که دوباره به سرکار باز می گردند،والدین مجرد،مشتریانی که سابقه مهاجرت دارند وزنان باردارمورد هدف قرار میگیرند. »Schwangere.

تماس

Elena Rein
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA)
Tel. 05622 9899-30
E-Mail:

خانم رین فرد تماسی برای پرسش های بیش از حد در مورد پیشرفت زنان، برابری بین زنان و مردان در بازار کار و سازگاری خانواده، مراقبت و کار برای هر دو جنس است.بنابراین خدمات اطلاعات و مشاوره برای همه مشتریان - اما به ویژه برای بازگشت کنندگان به کار، ذوج های مجرد، مشتریان با پیشینه مهاجرت و زنان باردار هدف گرفته شده است.

اطلاعات بیشتر کسب کنید: