اداره کار دیجیتال

از طریق »jobcenter.digital شما می توانید درخواست برای تصویب بیشتر (WBA) را همراه با تمام اسناد لازم به طور کامل آنلاین ارسال کنید. ویدیو مقدماتی را می توان در کانال یوتیوب (Youtube) از آژانس اشتغال فدرال در ویدئوی برنامه، یافت کنید:

Video" Weiterbewilligungsantrag" برای مجوز بیشتر"

شما همچنین می توانید ما را به سرعت و به راحتی در مورد تغییرات (بطور مثال، جابجایی، وضعیت شخصی / خانواده) از طریق »jobcenter.digital, ويدئو" تغییرات ارتباط" آگاه کنید.

»Video " Veränderungen mitteilen"

مزایای اداره کار دیجیتال:

سرویس صندوق پست دیجیتال »اداره کار دیجیتال به مشتریان امکان می دهد تا پیام ها را با اداره کار  شوالم-ادر به شیوه ای ایمن مبادله کنند. همه سؤالات و نگرانی هایی که در غیر این صورت نیاز به تماس تلفنی یا پست دارند را می توان به صورت دیجیتالی و محفوظ در آنجا انجام داد.

صرفه جویی در زمان و پول:

شما در زمان وهزینه ی پستی یا راه صندوق های پستی ما صرفه جویی می کنید. برنامه های کاربردی نیز با سرعت بیشتری در اختیار کارکنان مرکز کار قرار می گیرند و پردازش می تواند با سرعت بیشتری نسبت به قبل انجام شود.

تایید دریافت برنامه های کاربردی / اسناد خود را:

هر تراکنش که از طریق »jobcenter.digital تکمیل کرده اید ذخیره خواهد شد . این بدان معنی است که شما همیشه اثبات این خواهید کرد که برنامه های کاربردی و اسناد ارسالی تان در چه زمانی ارائه شده است.

کمک و پشتیبانی با برنامه:

متن های اضافی با وارد کردن داده هایتان از شما پشتیبانی می کنند.

ادغام جستجوی شغلی:

جستجوی کار نیز با پیشنهاد آنلاین هماهنگ شده است: شما می توانید از طریق پورتال آنلاین، از محتویات جستجوی کاربدون ثبت نام، بیشتروبه طور مستقیم دسترسی داشته باشید .