خدمات عمومی

برای ارسال نامه های مهم یا اطلاع رسانی  به مشتریان خود ،همیشه به یک آدرس پستی معتبرواکتویل نیاز داریم تا بتوانیم این اسناد را به شما ارسال کنیم. آیا تغییر مکان داده‌اید ؟ لطفا در اسرع وقت، آدرس جدید خود را به اطلاع مسئولین خود برسانید.

لطفا توجه داشته باشید:

اگر نامه مهم یا اطلاعیه‌ای ازما به آخرین آدرس شناخته شده ی شما تحویل داده نشود ، می توانید به اصطلاح از «خدمات عمومی» طبق اساس قانونی زیراقدام کنید:  § 40 (1) حکم 1 SGB دوم، §§ 37 (3)، 65 SGB X در رابطه با § 10 از قانون خدمات اداری (VwZG). با توجه به § 10 ثانیه. 2 جمله 6 VwZG.

از آنجایی که از تاریخ 25 نوامبر 2021 به دلیل افزایش تعداد مبتلایان وشیوع زیاد ویروس کرونا دسترسی به Jobcenter Schwalm-Eder تنها پس از قرار ملاقات قبلی امکان پذیر بوده است

Schwalm-Eder  Jobcenterدروب سایت اینترنتی خود صفحه ای اضافه کرده است تا به عنوان یک مکان برای خدمات عمومی، اطلاعیه های خود را به نمایش بگذارد. www.jobcenter-schwalm-eder.de صفحه ی فوق العاده در زیریافت میشود.

https://www.jobcenter-schwalm-eder.de/oeffentliche-zustellung.html

قوانین این سایت های اینترنتی مشمول پاراگراف § 10 VwZG می باشد وطبق آن صلاحیت اجرایی دارد.

هیچ تحویلی در حال حاضر منتشر نشده است.