پیشنهادات شرکای شبکه ای ما

کافه ی متقاضیان

نمایندگی ما درهفت محل در منطقه Schwalm - Eder ، کافه ی متقاضیان« را به اطلاع شما میرساند. این امکان با برنامه ی استاندارد فعلی ، کار برد با کامپیوتر را مقدورمی سازدوبرپایه ی رایانه های شخصی در آماده سازی حرفه ای اسنادومدارک درخواستی، ازشما حمایت می‌کند.

برای مشتریان Jobcenter Schwalm-Eder، خدمات و پشتیبانی و مشاوره رایگان است.

لطفاً قرار ملاقات بگذارید ، جزئیات تماس گیری برای این کاردر

کافه کار

"کافه کار »"Job-Café" برای تغییرجهت گیری حرفه ای است وحمایت کننده ی شما در، یافتن یک دیدگاه جدید برای جستجوی حرفه ای می باشد. هدف این است که در درجه اول از زنان وآنانی که به تنهایی سرپرستی کودکان را به عهده دارند، حمایت شود

این پیشنهاد نیز رایگان است، جزئیات تماس برای قرار ملاقات را می توانید در اینجا« یافت کنید.