جلسات رویدادها با موضوع برابری حقوق

سوالاتی در مورد برابری حقوق ویا توافق وهماهنگی خانواده و شغل؟

مشتریان مرکز کار Schwalm-Eder پاسخ سوالاتشان را هر پنجشنبه از ساعت 9 تا 11 درمشاوره تلفنی با

( خانم راین)Frau Reinدریافت می کنند .(05622 9899-30 Tel. ).