سوالات مربوط به سلامتی از نظر متخصص

پروژه هایی که درJobcenter Schwalm -Eder عرضه میشود

مشکلات بهداشتی وسلامتی اغلب مانعی در راه شروع کردن کار ویاحفظ آن می شود.

Jobcenter Schwalm – Eder سعی دارد با پروژه های خود مانند "دوران فراغت از کار برای بهبودی" و »"مدیریت پرونده ی متقاضیان"، ترویج و یا »حفظ سلامت جسمی و روانی مشتریان خودرا در دستوکارخود قرار دهد.

در سال های اخیر، Jobcenter Schwalm-Eder نیزعرضه کننده ی دوره های آموزش کاربردی و پیشگیری مانند آموزش در پشت ویا تکمیلی را ، توسط همکارهای مشترک منطقه ای به عنوان بخشی ازدوره های آموزشی متقاضیان خود ارائه کرده است. در سال ۲۰۱۹ برای اولین بار یک »روزیادبود سلامتی برای مشتریان و کارکنان مرکز کار Schwalm Eder برگزار شد.

علاوه بر این ، کلیه ی مشتریان Schwalm - Eder - Kreis  از پشتیبانی جامع Jobcenter و مشاوره ی مجانی در مسائل پزشکی – رایگان،( با در نظر گرفتن حفظ هویت خود،) بهره مند هستند.

پشتیبانی شهری و خدمات مشاوره ای

به عنوان یکی از مشتریان  Jobcenter Schwalm-Eder، پشتیبانی رایگان شهرداری و خدمات مشاوره ای از منطقه Schwalm-Eder نیز در دسترس شما قرار دارد، به شرح زیر:

اطلاعات مربوط به افراد مسؤل و ساعات اداری آنان نیز در خبرنامه های رسمی منطقه ای شهر یا شهرداری شما یافت می شود.